Algemene Voorwaarden Webwinkel So Fresh Now BV

1    Definities

 1. Koper: iedere (rechts)persoon die met So Fresh Now – verder te noemen SFN – een overeenkomst op afstand aangaat, dan wel aan wie SFN een aanbieding en/of offerte doet als bedoeld in artikel 2 lid 1 en 2, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen;

 

SFN: So Fresh Now BV, Witteweg 19, 1431 GZ Aalsmeer

KvK nummer: 68557493

BTWnummer: NL857496955B01

Telefoonnummer: 0297-745042

Email-adres: Info@sofreshnow.com

Bereikbaar op werkdagen van 9.00-18.00 uur

 

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen SFN en Koper tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;

 

2    Toepasselijkheid 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door SFN verstrekte offertes, gedane aanbiedingen, op afstand gesloten Overeenkomsten, alsmede geaccepteerde opdrachten. Aldus zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle (rechts)handelingen (inclusief nalaten) van  SFN en haar Koper ter zake.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Koper ter beschikking gesteld, op zodanige wijze dat deze door de Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 3. De Koper staat SFN toe voor de uitvoering van het bepaalde in de Overeenkomst gebruik te maken van derden, niet zijnde werknemers van SFN. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op door deze derden – in het kader van de uitvoering van op SFN rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst – verrichte rechtshandelingen.
 4. Afwijkingen van en/of aanvullingen op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden binden  SFN enkel en alleen indien deze afwijkingen en/of aanvullingen uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk tussen SFN en Koper zijn overeengekomen. De eventueel overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen hebben slechts betrekking op de betreffende Overeenkomst.
 5. Indien en voor zover de Koper bij de acceptatie van een offerte of aanbod, dan wel het sluiten van een Overeenkomst, verwijst naar algemene voorwaarden niet zijnde de Algemene Voorwaarden van SFN, teneinde deze algemene voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing te laten zijn, geldt dat andere algemene voorwaarden dan de onderhavige voorwaarden slechts op de overeenkomst van toepassing zijn indien SFN deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk heeft aanvaard.
 6. Indien enige bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden – na tussenkomst van een gerechtelijke instantie – nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten. Alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

 

3   Aanbod en prijzen

 1. Alle in offertes, aanbiedingen, Overeenkomsten en opdrachten genoemde bedragen worden in euro’s weergegeven, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De productprijzen zijn inclusief BTW. Bezorgkosten worden apart vermeld en in rekening gebracht.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. SFN staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 5. SFN streeft naar een zo actueel aanbod op de website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie op deze website onvolledig en of onjuist zijn, of dat producten niet (meer) leverbaar zijn, of dat er afwijkingen zijn van het geleverde product ten opzichte van de informatie op de website, of dat er een onjuiste prijs is genoemd, of een vergissing is gemaakt, dan bindt dat FSN op generlei wijze, terwijl SFN steeds gerechtigd is alsnog de juiste prijs in rekening te brengen.

 

4    Overeenkomst

 1. De overeenkomst die op afstand wordt gesloten komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt SFN onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de SFN is bevestigd, kan de Koper de overeenkomst ontbinden.
 3. SFN zal bij de in lid 2 genoemde bevestiging doch uiterlijk bij de aflevering van de producten aan de Koper de volgende informatie meesturen: het bezoekadres van SFN waar de Koper met klachten terecht kan, de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken waarvan onderdeel uitmaakt het modelformulier herroepingsrecht, dan wel de duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht voor verse producten, de factuur met daarop de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product en de kosten van aflevering en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.
 4. SFN kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien SFN op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

5    Herroepingsrecht

 1. De verse producten van FSN (groente, fruit en kruiden) hebben slechts een beperkte houdbaarheid. Daarom is het herroepingsrecht op een overeenkomst met betrekking tot verse producten niet van toepassing, zodat de bestelling met een succesvolle betaling door de Koper definitief is.
 2. Voor de andere producten heeft de Koper het recht heeft om de daarop betrekking hebbende overeenkomst binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van die producten zonder opgaaf van redenen te herroepen en die producten vervolgens binnen een nieuwe termijn van 14 kalenderdagen op eigen kosten aan SFN terug te sturen. Zie: Verzenden en retourneren Door gebruikmaking van het herroepingsrecht door de Koper is de overeenkomst van rechtswege ontbonden.
 3. Als de Kopergebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan SFN.
 4. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 kalenderdagen vanaf de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Koper het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de SFN. De Koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 5. De Koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Koper.
 7. De Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, tenzij SFN niet heeft gemeld dat de Koper deze kosten moet dragen.
 8. Als SFN de melding van herroeping door de Koper op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 9. SFN zal vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de herroeping terugstorten aan de Koper, mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
 10. Tot slot wijzen wij u nog op het volgende. De verse producten (groente, fruit en kruiden) die u via onze website heeft besteld, hebben slechts een beperkte houdbaarheid. Daarom is het herroepingsrecht op die verse producten dan ook niet van toepassing, zodat uw bestelling met uw succesvolle betaling definitief is. Voor de andere producten die u heeft besteld via onze website, geldt ons retourbeleid waardoor u het recht heeft om uw bestelling binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van die producten te herroepen en die producten vervolgens binnen een nieuwe termijn van 14 kalenderdagen aan ons terug te sturen op uw kosten.

 

6    Verplichtingen van de Koper tijdens de 14 kalenderdagen bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de Koperzorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De Koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. De Koper is dus niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als SFN hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

7    Levering, uitvoering en reclamatie

 1. De door de Koper verschuldigde bedragen dienen direct als laatste onderdeel van het bestelproces te worden voldaan. De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 2. SFN zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 3. Als plaats van levering geldt het adres in Nederland dat de Koper aan SFN kenbaar heeft gemaakt.
 4. SFN zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk binnen 7 kalenderdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding tot maximaal 25% van het factuurbedrag.
 5. Na ontbinding conform het vorige lid zal SFN het bedrag dat de Koper betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij SFM tot het moment van bezorging aan de Koper of een vooraf aangewezen en aan SFN bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd doch uiterlijk binnen 3 kalenderdagen nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij SFN.
 8. Bij SFN ingediende klachten worden binnen een termijn van 5 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door SFN binnen de termijn van 10 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 9. Indien een Klacht van de Koper gegrond is en een beroep op overmacht van SFN niet slaagt, is de overeenkomst van rechtswege gedeeltelijk ontbonden. Het ontbonden gedeelte betreft het ondeugdelijke of niet geleverde aantal producten. Hetgeen ter voldoening van het ontbonden gedeelte reeds is gepresteerd, moet alsdan worden teruggegeven. Naast ontbinding heeft de Koper recht op een schadevergoeding van maximaal de overeengekomen koopprijs voor het ontbonden gedeelte.

 

8    Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen SFN en de Koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen worden uitsluitend beslecht en de bevoegde Rechter in Amsterdam.